Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Π., ΛΕΥΘΕΡΗ Κ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η., ΣΟΥΜΑ Ε., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ.

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Πράξις και Λόγος», Πειραιάς

Εισαγωγή: Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) χαρακτηρίζονται από ελλιπείς επιδόσεις και δυσκολίες στην επεξεργασία του συμβολικού γραπτού λόγου.

Σκοπός της μελέτης μας είναι η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης παρέμβασης σε παιδιά με ΕΜΔ.

Υλικό: Μεταξύ των ετών 2003-2007 παρακολούθησαν πρόγραμμα παρέμβασης 61 παιδιά, ηλικίας 6,3 – 10,1, τα οποία φοιτούσαν στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού κι εμφάνιζαν απόκλιση 1 – 2 έτη στη σχολική επίδοση. Παρουσίαζαν δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, μαθηματικά, καθώς και ελλείμματα σε: γραφοφωνολογική ενημερότητα, λεξιλόγιο, μορφοσυντακτική δομή, οπτικοκινητικό συντονισμό, χωροχρονικό προσανατολισμό, λεπτή κινητικότητα, προσοχή.

Μέθοδος: Και στα 61 παιδιά έγινε συνδυασμένη παρέμβαση που περιελάμβανε: α. ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, β. λογοθεραπεία και γ. εργοθεραπεία. Οι συνεδρίες γίνονταν σε εβδομαδιαία βάση και διήρκεσαν 6 έως 24 μήνες. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές δοκιμασίες που αφορούσαν όλους τους τομείς των σχολικών δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι στο σύνολό τους τα παιδιά παρουσίασαν στις δοκιμασίες ανάλυσης λαθών, όσων αφορά στην ανάγνωση έως και 72% λιγότερα λάθη, στην ορθογραφία 66% λιγότερα και στη γραφή 58%. Τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας τάξης είχαν καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τα παιδιά της τρίτης και τετάρτης τάξης. Το 60% των παιδιών προσέγγισε σε επιδόσεις το επίπεδο της τάξης που αντιστοιχεί στη χρονολογική τους ηλικία. Η εξελικτική πορεία των παιδιών επιβεβαιώθηκε και από τη χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών πριν και μετά την παρέμβαση.

Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη της συνδυασμένης διεπιστημονικής παρέμβασης στην ανάπτυξη των σχολικών δεξιοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΗ διεπιστημονική μας ομάδα από το 1996 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών κίνησης, λόγου και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και σε εφήβους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

- Λογοθεραπεία

- Εργοθεραπεία

- Πρώϊμη Παρέμβαση

- Μαθησιακό Προγραμμα & Ειδική Διαπαιδαγώγηση

- Συμβουλευτική Γονέων

- Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

ΣΤΑΜΝΟΔΕΝΤΡΟ;

ΣΤΑΜΝΟΔΕΝΤΡΟ;
Στα βάθη της Τουρκίας όλα γίνονται...

ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ, ΦΥΣΑΓΕ...ΣΚΟΠΕΛΟ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ, ΦΥΣΑΓΕ...ΣΚΟΠΕΛΟ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ