Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Π., ΛΕΥΘΕΡΗ Κ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η., ΣΟΥΜΑ Ε., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ.

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Πράξις και Λόγος», Πειραιάς

Εισαγωγή: Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) χαρακτηρίζονται από ελλιπείς επιδόσεις και δυσκολίες στην επεξεργασία του συμβολικού γραπτού λόγου.

Σκοπός της μελέτης μας είναι η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης παρέμβασης σε παιδιά με ΕΜΔ.

Υλικό: Μεταξύ των ετών 2003-2007 παρακολούθησαν πρόγραμμα παρέμβασης 61 παιδιά, ηλικίας 6,3 – 10,1, τα οποία φοιτούσαν στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού κι εμφάνιζαν απόκλιση 1 – 2 έτη στη σχολική επίδοση. Παρουσίαζαν δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, μαθηματικά, καθώς και ελλείμματα σε: γραφοφωνολογική ενημερότητα, λεξιλόγιο, μορφοσυντακτική δομή, οπτικοκινητικό συντονισμό, χωροχρονικό προσανατολισμό, λεπτή κινητικότητα, προσοχή.

Μέθοδος: Και στα 61 παιδιά έγινε συνδυασμένη παρέμβαση που περιελάμβανε: α. ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, β. λογοθεραπεία και γ. εργοθεραπεία. Οι συνεδρίες γίνονταν σε εβδομαδιαία βάση και διήρκεσαν 6 έως 24 μήνες. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές δοκιμασίες που αφορούσαν όλους τους τομείς των σχολικών δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι στο σύνολό τους τα παιδιά παρουσίασαν στις δοκιμασίες ανάλυσης λαθών, όσων αφορά στην ανάγνωση έως και 72% λιγότερα λάθη, στην ορθογραφία 66% λιγότερα και στη γραφή 58%. Τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας τάξης είχαν καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τα παιδιά της τρίτης και τετάρτης τάξης. Το 60% των παιδιών προσέγγισε σε επιδόσεις το επίπεδο της τάξης που αντιστοιχεί στη χρονολογική τους ηλικία. Η εξελικτική πορεία των παιδιών επιβεβαιώθηκε και από τη χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών πριν και μετά την παρέμβαση.

Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη της συνδυασμένης διεπιστημονικής παρέμβασης στην ανάπτυξη των σχολικών δεξιοτήτων.


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Π., ΛΕΥΘΕΡΗ Κ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο., ΣΟΥΜΑ Ε.

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Πράξις και Λόγος», Πειραιάς, Ελλάδα

Εισαγωγή: Η αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού των κινήσεων περιγράφεται ως η διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη και στον κινητικό συντονισμό η οποία συνοδεύεται από χαμηλές επιδόσεις στις δεξιότητες αδρής και λεπτής κίνησης, στις οπτικοχωρικές αντιληπτικές δεξιότητες, στις γραφοκινητικές δεξιότητες, στις Δ.Κ.Ζ. και στην ομιλία.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι να εκτιμηθούν ποσοτικά και ποιοτικά τα ελλείμματα στο λόγο παιδιών με την παραπάνω διάγνωση.

Υλικό: Μεταξύ των ετών 2009 – 2010 αξιολογήθηκαν 10 παιδιά ηλικίας 5,5 – 6,6 ετών (8 αγόρια και 2 κορίτσια).

Μέθοδος: Για την αξιολόγησή τους χρησιμοποιήθηκαν οι σταθμισμένες δοκιμασίες DTVP-2, Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης καθώς και αξιολόγηση γλωσσικής ανάλυσης με χρήση δείγματος 400 λέξεων. Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν πρόγραμμα εργοθεραπείας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των παιδιών (90%) έδειξε ότι παρουσιάζει ελλείψεις σε τουλάχιστον έναν τομέα του λόγου (φωνολογία /άρθρωση, συντακτικό, σημασιολογία). Αναλυτικότερα 8 παιδιά παρουσίασαν διαταραχή στην άρθρωση/φωνολογία, 7 παιδιά είχαν σημαντικές σημασιολογικές ελλείψεις και 7 παιδιά παρουσίασαν ελλείμματα στην συντακτική δομή του λόγου/ομιλία (επιβεβαίωση από διεθνή βιβλιογραφία).

Συμπεράσματα: Η χρήση των σταθμισμένων δοκιμασιών και η κλινική παρατήρηση επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δυσκολιών στο λόγο και στην ομιλία, γεγονός που προκρίνει την ανάγκη της λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε συνδυασμό με την εργοθεραπευτική παρέμβαση με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση των δυσκολιών και την καλύτερη προετοιμασία για τη σχολική ένταξη.Η διεπιστημονική μας ομάδα από το 1996 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών κίνησης, λόγου και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και σε εφήβους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

- Λογοθεραπεία

- Εργοθεραπεία

- Πρώϊμη Παρέμβαση

- Μαθησιακό Προγραμμα & Ειδική Διαπαιδαγώγηση

- Συμβουλευτική Γονέων

- Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

ΣΤΑΜΝΟΔΕΝΤΡΟ;

ΣΤΑΜΝΟΔΕΝΤΡΟ;
Στα βάθη της Τουρκίας όλα γίνονται...

ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ, ΦΥΣΑΓΕ...ΣΚΟΠΕΛΟ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ, ΦΥΣΑΓΕ...ΣΚΟΠΕΛΟ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ